Real Time Web Analytics

Thanh toán

 GÓI

BẢN
 GÓI
NÂNG
CAO
 GÓI
CHUYÊN
NGHIỆP
Quản lý hệ thống
- Tạo dữ liệu, tạo user, phân quyền sử dụng,
sao lưu, phục hồi...
check check check
Quản lý danh mục
- Hàng hóa, giá cả, khách hàng, nhân viên,
các thuộc tính...
check  check check

Quản lý bán hàng
- Bán hàng, in phiếu, tính tiền,hàng
bán trả lại,báo cáo doanh thu

 check  check check

Quản lý tồn kho
- Nhập- xuất- tồn- giá vốn,báo cáo kho,
kiểm kê kho...

check check check

Quản lý thu chi
- Công nợ phải thu/phải trả, chi phí, tiền mặt,
thẻ, tiền ngân hàng...

check check  check

Khuyến mãi - thẻ VIP
- Thẻ VIP tích điểm, combo,khuyến mãi

check check check

Quản lý công nợ
- Quản lý chi tiết nhà cung cấp:đặt hàng,
hóa đơn, công nợ

 check  check  check

Hệ thống Báo cáo
- Báo cáo hàng xuất-nhập-tồn, b
áo cáo
công nợ, b
áo cáo doanh thu

 check check check

Chỉnh sửa Báo cáo

dau x check check

Xem báo cáo từ xa qua Smartphone,
Ipad, Laptop.

dau x dau x check

Bản quyền Vĩnh viễn

 check  check  check

Bảo hành Miễn phí

1 năm 10 năm Vĩnh viễn