Real Time Web Analytics

Quản lý Máy Chủ - Máy Con

Phần mềm quản lý Máy Con

- Chia sẻ dữ liệu từ máy chủ ra các máy con

Phần mềm quản lý Máy Chủ

- Máy chủ lưu trữ dữ liệu, các máy con liên kết tới ...